GIORNATA DELLA BIODIVERSITA' / DAN BIODIVERZITETE

Pier Luigi Nimis, Nataša Dolenc Orbanić, Nastja Cotič, Danijel Pokleka, Claudio Battelli - Fotografije Andrea Moro – Developer: Rodolfo Riccamboni (Divulgando srl) -

Vzdolž slovenske obale je le malo mokrišč ob ustjih kratkih, istrskih vodotokov. Včasih je bilo le-teh več, spremenjeni so bili v soline, ki so se nahajale na obrobju obalnih mest (Koprske soline, Izolske soline, Strunjanske soline, Lucijske soline in Sečoveljske soline).

Danes so soline ohranjene le v Strunjanu in Sečovljah. Poleg teh pa so v obalnem pasu še nekatera druga mokrišča, kot so Strunjanska laguna, jezeri v Fiesi, Škocjanski zatok in ustje reke Rižane. Vsa ta območja so umetna, nastala so kot posledica delovanja človeka, vendar v skladu z naravo.

Sečoveljske soline so največje slovensko mokrišče, ki se razteza na približno 650 ha površine, ob ustju reke Dragonje. So tudi najpomembnejše področje v Sloveniji z ornitološkega vidika, saj je vrstna pestrost ptic, ki tu gnezdijo in prezimujejo, večja od ostalih predelov Slovenije. Zabeležili so kar 288 vrst ptičev, od tega jih 90 gnezdi v solinah in njihovi okolici.

Leta 2001 so bile Sečoveljske soline razglašene za krajinski park nacionalne vrednosti. Sečoveljske soline so tudi mednarodno pomembno mokrišče in kot take so bile leta 1993 uvrščene na seznam Ramsarskih lokalitet zaradi izjemnih krajinskih in ekoloških vrednosti. Pomembne so tudi zaradi prepletanja različnih ekosistemov: morskega, sladkovodnega in kopenskega.

Ta interaktivni ključ vključuje najpogostejše slanoljubne rastline Sečoveljskih solin in nekatere neslanoljubne vrste, ki so v solinah pogoste. Uporabljal se bo pri obisku parka v izobraževane namene za šolarje in ostale obiskovalce.

Ključ je bil izdelan v sodelovanju Univerze na Primorskem (Pedagoška fakulteta) in Univerze v Trstu v okviru projekta SiiT (Interaktivna orodja za spoznavanje biotske pestrosti: izobraževalni čezmejni projekt), financiran v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Published in Applicazioni iPhone

Pier Luigi Nimis, Nataša Dolenc Orbanić, Nastja Cotič, Danijel Pokleka, Claudio Battelli - Foto di Andrea Moro –

Lungo la breve costa slovena esistono pochissimi ambienti umidi e paludosi accanto alle foci dei brevi corsi d'acqua istriani. Un tempo ne esistevano in numero maggiore, in quanto le foci venivano trasformate in saline, che si trovavano ai margini delle citta' costiere (le saline di Capodistria, di Isola, di Strugnano, di Lucia e di Sicciole). Oggi le saline si sono conservate solamente a Strugnano ed a Sicciole, ed oltre a queste si possono annoverare quali ambienti umidi le lagune di Strugnano, entrambi i laghi di Fiesso, la laguna di San Canziano presso Capodistria e la foce del Risanp. Tutti questi ambienti sono quindi frutto del lavoro dell'uomo, ma consoni alla natura. Le saline di Sicciole (in sloveno Sečoveljske soline) sono oggi l'ambiente umido di maggiore estensione della Slovenia (650 ha) ed al contempo la località slovena piu' importante dal punto di vista ornitologico. La diversità delle specie di volatili che nidificano e svernano in questo ambiente e' decisamente maggiore rispetto ad altre aree. Sono state evidenziate ad oggi 288 specie, delle quali nel circondario ne nidificano 90. Nel 2001 il Governo della Repubblica Slovena ha creato il Parco delle Saline, proclamato monumento culturale d'importanza nazionale. Nel 1993 le Saline di Sicciole, quale prima zona umida della Slovenia, sono state incluse nell'elenco delle localita tutelate dalla convenzione di Ramsar. Al contempo le saline sono importanti quale eccezionale intreccio di ecosistemi, che unisce le forme di transizione tra gli ecosistemi marini, quelli d'acqua dolce e quelli della terraferma. Questa guida interattiva include le piante alofile più comuni delle saline di Sicciole, più alcune specie non strettamente alofile ma molto diffuse. Essa verrà utilizzata dagli operatori del Parco delle Saline per esperienze didattiche con le scuole e con i visitatori. La guida è stata preparata in collaborazione tra l' Università del Litorale di Capodistria ed il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste nell'ambito del Progetto SiiT (Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera), finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Published in Libri digitali

Pier Luigi Nimis, Nataša Dolenc Orbanić, Nastja Cotič, Danijel Pokleka, Claudio Battelli - Fotografije Andrea Moro –

Vzdolž slovenske obale je le malo mokrišč ob ustjih kratkih, istrskih vodotokov. Včasih je bilo le-teh več, spremenjeni so bili v soline, ki so se nahajale na obrobju obalnih mest (Koprske soline, Izolske soline, Strunjanske soline, Lucijske soline in Sečoveljske soline). Danes so soline ohranjene le v Strunjanu in Sečovljah. Poleg teh pa so v obalnem pasu še nekatera druga mokrišča, kot so Strunjanska laguna, jezeri v Fiesi, Škocjanski zatok in ustje reke Rižane. Vsa ta območja so umetna, nastala so kot posledica delovanja človeka, vendar v skladu z naravo. Sečoveljske soline so največje slovensko mokrišče, ki se razteza na približno 650 ha površine, ob ustju reke Dragonje. So tudi najpomembnejše področje v Sloveniji z ornitološkega vidika, saj je vrstna pestrost ptic, ki tu gnezdijo in prezimujejo, večja od ostalih predelov Slovenije. Zabeležili so kar 288 vrst ptičev, od tega jih 90 gnezdi v solinah in njihovi okolici. Leta 2001 so bile Sečoveljske soline razglašene za krajinski park nacionalne vrednosti. Sečoveljske soline so tudi mednarodno pomembno mokrišče in kot take so bile leta 1993 uvrščene na seznam Ramsarskih lokalitet zaradi izjemnih krajinskih in ekoloških vrednosti. Pomembne so tudi zaradi prepletanja različnih ekosistemov: morskega, sladkovodnega in kopenskega. Ta interaktivni ključ vključuje najpogostejše slanoljubne rastline Sečoveljskih solin in nekatere neslanoljubne vrste, ki so v solinah pogoste. Uporabljal se bo pri obisku parka v izobraževane namene za šolarje in ostale obiskovalce. Ključ je bil izdelan v sodelovanju Univerze na Primorskem (Pedagoška fakulteta) in Univerze v Trstu v okviru projekta SiiT (Interaktivna orodja za spoznavanje biotske pestrosti: izobraževalni čezmejni projekt), financiran v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Published in Libri digitali

Novità

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.